Projekt: Berliner Bar

Berliner Bar Aufgaben:

- Konzept
- Webdesign
- Contao - CMS
- Fotografie & Bildbearbeitung

Web: www.berlinerbar.com

Projekt: Praxis am Turm

Praxis am Turm Aufgaben:

- Umstellung auf das
  leistungsfähige Contao - CMS
- Suchmaschinenoptimierung
- Google AdWords Optimierung - SEM
- Online Marketing - Beratung

Web: www.praxis-am-turm.com


Projekt: Chaplin Bar & Lounge

Main Web TV Aufgaben:

- Logodesign
- Corporate Design - Farbumgebung
- Webdesign
- Contao - CMS
- Suchmaschinenoptimierung
- Online Marketing - Beratung
- Mobile Webseite

Web: www.chaplinbar-frankfurt.com

Projekt: Gickelschlag

Webdesign Gickelschlag Aufgaben:

- Konzept
- Responsive Webdesign
- Wordpress - CMS

Web: www.gickelschlag.de

Projekt: Editorial Werkstatt

editorial Werkstatt Aufgaben:

- CMS Beratung
- Intergration von leistungsfähigem
  Contao - CMS

Web: www.editorial-werkstatt.de